ActionFilter sadrži logiku koja se može pozvati u nekoliko predefinisanih faza izvršavanja action methode. ActionFilter je apstraktna klasa koja nasleđuje FilterAttribute i implementira dva interfejsa: IActionFilter i IResultFilter. Implementacijom ova dva interfejsa zapravo možemo definisati u kojoj fazi izvršavanja action metode treba da se izvrši logika filtera.

IActionFilter definiše dve metode:

 • OnActionExecuting - ova metoda se izvršava pre action metode
 • OnActionExecuted - ova metoda se izvršava neposredno po završetku action metode

IResultFilter definiše dve metode i one se izvršavaju nakom metoda IActionFilter interfejsa:

 • OnResultExecuting - ova metoda se izvršava pre renderovanja ActionResult-a
 • OnResultExecuted - ova metoda se izvršava nakon renderovanja ActionResult-a

Kao što je rečeno ActionFilter nasledjuje FilterAttribute koja kao baznu ima Attribute klasu. Drugim rečima, ActionFilter se koristi kao i svaka druga .Net atribut klasa, s tom razlikom da je namenjen za dekorisanje action metoda.

[ChildActionOnly]
public ActionResult MyAction()
{
  // some action logic
}

ASP.NET MVC sadrži nekoliko predefinisanih atributa koji se mogu iskoristiti za dekorisanje action metoda:

 • Authorize
 • ChildActionOnly
 • OutputCache
 • ValidateAntiForderyToken
 • itd.

Filteri se mogu primeniti nad kontrolerima i u tom slučaju će važiti za sve action metode kontrolera.

[Authorize]
public class MyController : Controller
{
  // ...
}

Pored toga, sa ASP.NET MVC 3 verzijom moguće je definisati i globalne filtere koji će važiti za sve kontrolere, odnosno njihove action metode. Za tu svrhu potrebno je u Application_Start metodi dodati željene filtere.

protected void Application_Start()
{
  RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
  AreaRegistration.RegisterAllAreas();
  RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
}
 
public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
{
  filters.Add(new HandleErrorAttribute());
}

Osnovna ideja filtera je da se određena logika centralizuje kako bi se mogla primeniti na više action metoda. Svrha ActionFilter klase je da posluži kao bazna klasa za custom filtere.

AjaxOnly

Kao primer kreiranja custom filtera, kreiraćemo AjaxOnly filter koji ima za cilj da filtrira zahteve tako da se action metoda dekorisana sa ovim atributom može okinuti samo u slučaju ajax zahteva.

public class AjaxOnlyAttribute : ActionFilterAttribute
{
  public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext)
  {
    if (!filterContext.RequestContext.HttpContext.Request.IsAjaxRequest())
    {
      filterContext.HttpContext.Response.RedirectToRoute("PageNotFound");
    }
  }
}

Kada neku action metogu dekorišemo sa ovim atributom, pre njenog izvršavanja okinuće se ovaj filter, odnosno OnActionExecuting metoda. Filter proverava da li je u pitanju Ajax zahtev. U slučaju da nije vrši redirekciju na rutu PageNotFound koja, pretpostavljate, se mapira na action metodu koja renderuje PageNotFound pogled.

U slučaju da jeste Ajax zahtev, filter ne radi ništa, odnosno tok izvršavanja se nastavlja normalnim putem i action metoda se izvršava a zatim renderuje odgovarajući pogled.

[AjaxOnly]
public ActionResult Vote(int value)
{
  if (ModelState.IsValid)
  {
    //save vote in db
    //return ok
  }
  else
  {
    //return fail
  }
}