U ovom postu biće prikazano kako može da se napravi custom ActionResult koji vraća feed kao odgovor na zahteva browser-a.

ActionResult

Svaka akcija kontrolera vraća objekat koji proizilazi iz apstraktne ActionResult klase. ASP.NET MVC sadrži nekoliko klasa koje nasleđuju ActionResult:

 • ContentResult
 • EmptyResult
 • FileResult (apstraktna)
  • FileContentResult
  • FilePathResult
  • FileStreamResult
 • HttpUnauthorizedResult
 • JavaScriptResult
 • JsonResult
 • RedirectResult
 • RedirectToRouteResult
 • ViewResultBase (apstraktna)
  • PartialViewResult
  • ViewResult

ActionResult klasa sadrži samo jednu metodu, tako da ako pravimo custom ActionResult potrebno je da preklopimo samo ExecuteResult metodu. Iako, u našem primeru možemo direktno da nasledimo ActionResult klasu, mi ćemo naslediti FileResult.

S obzirom da je MVC open source projekat, evo i source-a ove dve klase:

public abstract class ActionResult {
  public abstract void ExecuteResult(ControllerContext context);
}
 
 public abstract class FileResult : ActionResult {
 
  protected FileResult(string contentType) {
    if (String.IsNullOrEmpty(contentType)) {
      throw new ArgumentException(MvcResources.Common_NullOrEmpty, "contentType");
    }
 
    ContentType = contentType;
  }
 
  private string _fileDownloadName;
 
  public string ContentType {
    get;
    private set;
  }
 
  public string FileDownloadName {
    get {
      return _fileDownloadName ?? String.Empty;
    }
    set {
      _fileDownloadName = value;
    }
  }
 
  public override void ExecuteResult(ControllerContext context) {
    if (context == null) {
      throw new ArgumentNullException("context");
    }
 
    HttpResponseBase response = context.HttpContext.Response;
    response.ContentType = ContentType;
 
    if (!String.IsNullOrEmpty(FileDownloadName)) {
      // From RFC 2183, Sec. 2.3:
      // The sender may want to suggest a filename to be used if the entity is
      // detached and stored in a separate file. If the receiving MUA writes
      // the entity to a file, the suggested filename should be used as a
      // basis for the actual filename, where possible.
      ContentDisposition disposition = new ContentDisposition() { FileName = FileDownloadName };
      string headerValue = disposition.ToString();
      context.HttpContext.Response.AddHeader("Content-Disposition", headerValue);
    }
 
    WriteFile(response);
  }
 
  protected abstract void WriteFile(HttpResponseBase response);
 
}

Kako bi browser shvatio da se radi o feed-u, potrebno je da u response-u dodamo header Content-Disposition sa vrednošću application/rss+xml. Ovo je ujedno i razlog zašto ćemo naslediti FileResult umesto ActionResult.

Atom i RSS

Atom i Rss predstavljaju dijalekte XML-a, ali na svu sreću nije potrebno da se bavimo parsiranjem XML-a. U .NET-u postoji skup klasa koje su namenjen za rad sa strukturama podataka kakve su Atom i Rss feed-ovi. U prostoru imena System.ServiceModel.Syndication nalazi se nekoliko klasa:

 • SyndicationFeed
 • SyndicationItem
 • SyndicationContent
 • itd.

Implementacija

Uzećemo za primer blog aplikaciju, odnosno Post klasu kao model za koji ćemo generisati feed:

public class Post
{
  public int PostId { get; set }
  public string Title { get; set; }
  public string Body { get; set; }
  public string Permalink { get; set; }
  public DateTime Posted { get; set; }
}

FeedController je krajnje jednostavan i mislim da nema potrebe detaljnije objašnjavati šta radi:

public class FeedController : Controller
{
  private BlogContext db = new BlogContext();
   
  public ActionResult Atom()
  {
    var posts = db.Posts.All();
    return FeedResult(posts, FeedFormat.Atom10);
  }
   
  public ActionResult Rss()
  {
    var posts = db.Posts.All();
    return FeedResult(posts, FeedFormat.Rss20);
  }  
}

FeedResult izgledaće ovako:

public class FeedResult : FileResult
{
  private IEnumerable items;
  private FeedFormat feedFormat;
  private Uri currentUrl;
  public SyndicationFeed Feed { get; set; }
 
  public FeedResult(IEnumerable items, FeedFormat format)
    : base("application/rss+xml")
  {
    this.items = items;
    this.feedFormat = format;
  }
 
  public override void ExecuteResult(ControllerContext context)
  {
    this.currentUrl = context.RequestContext.HttpContext.Request.Url;
    base.ExecuteResult(context);
  }
 
  protected override void WriteFile(HttpResponseBase response)
  {
    Feed = new SyndicationFeed("Feed title", "Feed description", this.currentUrl, GetSyndicationItems());      
    Feed.Authors.Add(new SyndicationPerson("my@email.com", "My Name", "MyBlogUrl"));      
    Save(XmlWriter.Create(response.Output));
  }
 
  private void Save(XmlWriter writer)
  {
    switch (this.feedFormat)
    {
      case FeedFormat.Atom10:
        Feed.SaveAsAtom10(writer);
        break;
      case FeedFormat.Rss20:
        Feed.SaveAsRss20(writer);
        break;
      default:
        Feed.SaveAsRss20(writer);
        break;
    }
    writer.Close();
  }
 
  private List GetSyndicationItems()
  {
    var items = new List();
    foreach (var post in this.items)
    {
      var item = new SyndicationItem
      {
        Title = SyndicationContent.CreatePlaintextContent(post.Title),
        Content = SyndicationContent.CreateHtmlContent(post.Body),
        Id = post.PostId.ToString(),
        PublishDate = post.Posted,
        LastUpdatedTime = post.Posted
      };
      item.AddPermalink(new Uri(post.Permalink));
      items.Add(item);
    }
    return items;
  }
}
 
public enum FeedFormat
{
  Atom10,
  Rss20
}

Mislim da kod FeedResult-a dovoljno sam sebe objašnjava, treba samo obratiti pažnju na dve metode koje su preklopljne: WriteFile i ExecuteResult. ExecuteResult je metoda nasleđena od ActionResult-a i nju okida ControllerActionInvoker. WriteFile je nasleđena on FileResult klase i ona je odgovorna za pisanje sadržaja fajla u response. U slučaju nekog fajla to bi bio niz bajtova, a u našem slučaju to je sadržaj XML fajla (Atom ili RSS feed).