Jedno od glavnih poboljšanja koje nam MVC 3 donsi jeste bolja integracija sa IoC/DI kontejnerima. U ranijim verzijama MVC framework-a bilo je potrebno napraviti custom ControllerFactory. Međutim, postoji veliki broj IoC framework-a tako da je prirodnije da se komunikacija sa MVC framework-om odvija preko nekog interfejsa.

Za tu svrhu postoji jedan vrlo jednostavan interfejs - IDependencyResolver:

public interface IDepndencyResolver
{
  object GetService(Type serviceType);
  IEnumerable<object> GetServices(Type serviceType);
}

I upravo implementacije ovog interfejsa treba da delegiraju zahteve za tipovima konkretnom IoC kontejneru.

UnityDependencyResolver:

public class UnityDependencyResolver : IDependencyResolver
{
  private readonly IUnityContainer container;
 
  public UnityDependencyResolver(IUnityContainer container)
  {
    this.container = container;
  }
 
  public object GetService(Type serviceType)
  {
    try
    {
      return this.container.Resolve(serviceType);
    }
    catch
    {
      return null;
  }
 
  public IEnumerable<object> GetServices(Type serviceType)
  {
    try
    {
      return this.container.ResolveAll(serviceType);
    }
    catch
    {
      return new List<object>();
    }
  }
}

Ovde treba obratiti pažnju na to da ukoliko GetService nije u mogućnosti da vrati servis, treba da vrati null. I slično, ukoliko GetServices ne može da vrati servise treba da vrati praznu kolekciju. Ovo je važno jer ukoliko dođe do izuzetka on će biti vraćen korisniku kao run-time greška.

Nakon sto smo implementirali IDependencyResolver interfejs, potrebno je napuniti IoC kontejner:

protected void Application_Start()
{
  RegisterDependencyResolver();
  RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
  RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
}
 
private void RegisterDependencyResolver()
{
  var container = new UnityContainer()
            .RegisterType<IRepository, ConcreteRepository>()
            .RegisterType<IService, ConcreteService>();
  DependencyResolver.SetResolver(new UnityDependencyResolver(container));
}